ขอบข่ายภารกิจของเรา Print
Written by Administrator   
Monday, 07 November 2011 03:11

 

งานธุรการ

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
               - งานข้อมูลสารสนเทศ
               - งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
               - งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

กลุ่มงานนโยบายและแผนงานโครงการ
               - งานวิเคราะห์ และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
               - งานแผนและพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
               - งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิกและโอนสถานศึกษา
               - งานแผนการจัดที่เรียนให้นักเรียน นักศึกษา

กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
               - งานวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
               - งานจัดทำและจัดสรรงบประมาณ
               - งานบริหารงบประมาณ

กลุ่มงานติดตาม รายงานและประเมินผล  
               - งานติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและแผน
               - งานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผน
               - งานรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผน

กลุ่มงานบริหารจัดการ
               - งานรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

                 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
               - งานจัดประชุม และจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่
               - งานประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการ

                 เขตพื้นที่การศึกษา
               - งานแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้กลุ่มบุคคล

                 ที่เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการ
               - งานติดตามผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการ

                 เขตพื้นที่การศึกษา

Last Updated on Tuesday, 08 November 2011 04:36