สพป.พะเยา เขต 1 ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพะเยา (ก.บ.จ)

      

วันที่ 26 มกราคม 2566 กลุ่มนโยบายและแผนได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษษพะเยา เขต 1 ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพะเยา (ก.บ.จ) ครั้งที่ 1/2566 เรื่องเพื่อพิจารณา การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สพป.พะเยา เขต 1 มีเรื่องเสนอต่อที่ประชุม 2 เรื่อง คือ 1. ขอยกเลิกกิจกรรมย่อยที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และ 2.ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการหลักจาก สพป.พะเยา เขต 1 เป็นหน่วยงาน