การติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากคณะติดตาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 21 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

การติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  จุดเน้น  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 วันที่  21  เมษายน  2565 ณ  ห้องประชุมดอยหลวง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 คณะติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  (เขตตรวจราชการที่  16) นางสาวสุทธิชารัชต์ คำสองสีภัคนนท์       ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการอบรมและการนำเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารไปเผยแพร่  สพฐ. นางเพ็ญศรี เตชนันท์                        ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 1 นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ                      ศึกษานิเทศก์ สพม.พะเยา นางสาวรุ่งทิวา งามตา                       สำนักติดตามและประเมินผลฯ สพฐ. นางสาวธีรวรรณ บุญบำรุง                  สำนักติดตามและประเมินผลฯ สพฐ. นางสาวกรุณา แก้วด้วง                      สำนักติดตามและประเมินผลฯ สพฐ.

การประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๕

การประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๕

การประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM เพื่อพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสถานะ ผู้นําเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

การประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM เพื่อพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสถานะ ผู้นําเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และชี้แจง แนวทางการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อํานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมดอยหลวง วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕