การเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีจำปีงบประมาณ 2563งบกระตุ้นเศรษฐกิจ

(๑) หนังสือของบกระตุ้นเศรษฐกิจ(๒) แบบฟอร์มงบกระตุ้นเศรษฐกิจ(๓) สรุปงบกระตุ้นเศรษฐกิจ

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2564 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

  คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 00. คู่มือ คำชี้แจง งบลงทุน 2564 ฉบับเต็ม

ประชุมรับฟังความคิดเห็นการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า – บ้านต๊ำเหล่า ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562