เกณฑ์การจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี พ.ศ.2565

เกณฑ์การจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี พ.ศ.2565

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ขอจัดตั้งงบประมาณสำหรับสถานศึกษา

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ขอจัดตั้งงบประมาณสำหรับสถานศึกษา คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ขอจัดตั้งงบประมาณสำหรับสถานศึกษา

ประชุมชี้แจงรายละเอียดแนวทางการ รวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564

  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:00 น.นายทศพร จันทร์เนตร รองผอ.สพป.พะเยา เขต 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ กลุ่มนโยบายและแผน ร่วม ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 ณ โรงเรียนบ้านโป่ง และโรงเรียนบ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา เพิ่งจะไปเรียนรวม ในภาคเรียนที่ 2/2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีนักเรียนจำนวน 24 คน โรงเรียนหลักมีนักเรียน 63 คน รวมแล้วจะมีนักเรียน 87 คน

ประชุมชี้แจงรายละเอียดแนวทางการ รวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:30 น.นายทศพร จันทร์เนตร รองผอ.สพป.พะเยา เขต 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดแนวทางการ รวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 3/2563 ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ.สมุทรสงคราม ณโรงเรียนบ้านห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โดยมีจำนวนนักเรียน ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 25 คน

การเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีจำปีงบประมาณ 2563งบกระตุ้นเศรษฐกิจ

(๑) หนังสือของบกระตุ้นเศรษฐกิจ(๒) แบบฟอร์มงบกระตุ้นเศรษฐกิจ(๓) สรุปงบกระตุ้นเศรษฐกิจ