ภารกิจกลุ่ม

แผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2567

กฎบัตรและกรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน

คำสั่งมอบหมายงานหน้าที่หน่วยตรวจสอบภานใน  พ.ศ.2566

มอบหมายหน้าทีของหน่วยตรวจสอบภายใน พ.ศ.2565

การมอบหมายหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน พ.ศ.2564

การมอบหมายหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน พ.ศ.2563