กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร "เต็มใจ ให้บริการ ยิ้มหวาน ประสานเทคโนโลยี"

DLICT PHAYAO1 GROUP  

dlictLineGroup
   
   kate  
   นายรัชชาพงษ์  ต่อมคำ
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
 
  singnarin   

 

 นายสิงห์นรินทร์  อินต๊ะรักษา
ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์