กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร "เต็มใจ ให้บริการ ยิ้มหวาน ประสานเทคโนโลยี"

DLICT PHAYAO1 GROUP  

dlictLineGroup
   

   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการการศึกษาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัยและยั่งยืน