กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร "เต็มใจ ให้บริการ ยิ้มหวาน ประสานเทคโนโลยี"

DLICT PHAYAO1 GROUP  

dlictLineGroup
   

1. วางแผนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

2. ผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) อย่างมีคุณธรรม พร้อมกับการก้าวสู่สังคม e- Society

3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการการศึกษา ระบบการเรียนรู้ การบริหารการวิจัย และการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับแผนแม่บทขององค์กร

4. พัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศและเครือข่ายอย่างมีระบบพร้อมการใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและการให้บริการอย่างทั่วถึง

5. วางระบบและกลไกการก้าวสู่การเป็น Electronic office อย่างเต็มรูปแบบ