อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ด้านการเงินและพัสดุในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ นายสุวัฒน์ โยปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ด้านการเงินและพัสดุในสถานศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยมี นายกัปตัน พิภพลาภอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูกามยาว ในนามประธาน
กลุ่มโรงเรียนภูกามยาว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ต่อประธานในพิธี ในการนี้ได้รับเกียรติวิทยากรให้ความรู้จาก
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ซึ่งนำโดยนางผ่องพรรณ กลิ่นอุบล นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่รับผิดชอบ งานการเงินและพัสดุ กลุ่มโรงเรียนภูกามยาว เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
ณ โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑