“พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๗

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วย นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา,ดร.ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์,นายสุวัฒน์ โยปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมรับชมรายการ
“พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๗ เพื่อรับฟังนโยบาย จาก ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้บริหารระดับสูง
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆซึ่งหลังจากรับชมรายการ
“พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ได้ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เพื่อมอบนโยบายต่างๆ และรับฟังรายงานการปฏิบัติงาน
ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑