ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ครั้งที่ ๑

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
ครั้งที่ ๑ โดยมี นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา , ดร.ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ , นายสุวัฒน์ โยปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม
ทุกกลุ่ม/หน่วย คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑