ลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ของโรงเรียนบ้านสันจกปก อำเภอดอกคำใต้ และโรงเรียนบ้านห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว

วันพุธ ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ
คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
ในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ของโรงเรียนบ้านสันจกปก อำเภอดอกคำใต้
และโรงเรียนบ้านห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ