ลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ของโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี และโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน

วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วย นางธมนวรรณ คำเรือง และ นายพัชญภณ สารสา ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ของโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี และโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ