ลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ของโรงเรียนบ้านป่าคา และโรงเรียนบ้านห้วยบง

วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วย นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บำรุง และนางสาวรัตนาภรณ์ เผ่าฟู
ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ของโรงเรียนบ้านป่าคา
และโรงเรียนบ้านห้วยบง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ