อบรมฝึกปฏิบัติการสร้างสื่อเทคโนโลยีภาษาไทย เพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
เป็นประธานเปิดการอบรมฝึกปฏิบัติการสร้างสื่อเทคโนโลยีภาษาไทย
เพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ณ หอประชุมประถมนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑