เปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ ๒/๒๕๖๗

วันเสาร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดพะเยา
มอบหมายให้ นายสุวัฒน์ โยปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ให้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ ๒/๒๕๖๗ ระหว่างวันที่
๑ – ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา