ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

วันศุกร์ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
นายสุวัฒน์ โยปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เพื่อรับฟังข้อราชการจาก
นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และเป็นประธานในการประชุม
ณ ห้องภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา