ประชุมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ผู้เรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ในปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันศุกร์ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดร.ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
เป็นประธานเปิดการประชุมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ผู้เรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
และเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ในปีการศึกษา ๒๕๖๗
โดยมี นางขวัญเรือน ยะกะจาย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา
ศึกษานิเทศก์จากศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูอาสาช่วยสอน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑