ลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ของโรงเรียนบ้านห้วยเคียน และโรงเรียนบ้านแม่กา

วันศุกร์ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วย นางวันวิสาข์ วังชุมทอง นางพินธุสร แรงทน ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่นิเทศ
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
ในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ของโรงเรียนบ้านห้วยเคียน
และโรงเรียนบ้านแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ