เชิงปฏิบัติการยกร่างและแก้ไขแนวทาง การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดร.ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วย นางจิรพรรณ จำรัส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ,
นางภัทรภร รัตนชมภู ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและศึกษานิเทศก์เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างและแก้ไขแนวทาง
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านโปรแกรมระบบ Zoom Meetings
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมคอนเฟอร์เร้นซ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑