ลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ของโรงเรียนบ้านวังขอนแดง โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี และโรงเรียนบ้านสันจกปก

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วย นางธมนวรรณ คำเรือง ,นายพัชญภณ สารสา,นางสาวธารารัตน์ อิ่นคำ ,
นางตรีรัตน์ แก้วมูลคำ และนางสาวทวิวสรร เศรษฐประสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ
คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
ในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ของโรงเรียนบ้านวังขอนแดง โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี
และโรงเรียนบ้านสันจกปก อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ