ที่นิเทศ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ของโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ โรงเรียนบ้านร่องห้า และโรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน)

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ
คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
ในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ของโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ โรงเรียนบ้านร่องห้า
และโรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ