พิจารณาการคัดลือก “คุรุชน คนคุณธรรม” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันพุธ ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประธานในการพิจารณาการคัดลือก “คุรุชน คนคุณธรรม”
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมผู้บริหาร และครูได้พัฒนาตนเองเป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยนำกรอบแนวคิดคุณธรรม ๕ ประการ ของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
เป็นเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาและครู เพื่อได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น
“ปูชนียบุคคล คุรุชน คนคุณธรรม” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖
โดยมี ดร.ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมดอกยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑