ประชุม ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันอังคาร ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประธานเปิดการประชุม ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ อีกทั้งมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลต่างๆ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสถานศึกษา/รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ และครูผู้ช่วยกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งมี นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา ,
ดร.ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ , นายสุวัฒน์ โยปัญยา รองผู้อำนวยการสำนีักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ร่วมมอบนโยบายทางการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ในการนี้ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา
และรองผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ณ หอประชุมประถมนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑