ต้อนรับและให้โอวาท ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๒ ราย และผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๕ ราย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

วันอังคาร ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา ,
ดร.ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ ,นายสุวัฒน์ โยปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ต้อนรับและให้โอวาท ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๒ ราย
และผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๕ ราย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑