เข้าร่วมประชุม การขับเคลื่อนโครงการสุขาดีมีความสุข ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันจันทร์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ พร้อมด้วย
นายสุวัฒน์ โยปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
นางชรินทร์ทิพย์ โพธิเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางรุ่งอรุณ เพ็ชรฎา
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม
การขับเคลื่อนโครงการสุขาดีมีความสุข ผ่านระบบ Zoom Meeting
ณ ห้องประชุม Video Conference
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑