ประเมินโรงเรียนเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันจันทร์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประธานในการประเมินโรงเรียนเพื่อรับตราพระราชทาน
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับปฐมวัย จำนวน ๒๕ โรงเรียน และระดับประถมศึกษา จำนวน ๒๐ โรงเรียน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมี ดร.ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ นางภัทรภร รัตนชมภู
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศึกษานิเทศก์ และคณะครู
ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประเมินในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑