ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมิน PISA ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

วันจันทร์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประธานในการประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมิน PISA ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
ผ่านระบบ Video Conference โดยมี ดร.ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษkประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ นางภัทรภร รัตนชมภู ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ณ ห้องประชุม Video conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑