“พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๗

วันพฤหัสบดี ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วย ดร.ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ ,นายสุวัฒน์ โยปัญญา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๗
เพื่อรับฟังนโยบาย จาก ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
ซึ่งหลังจากรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ได้ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย
เพื่อมอบนโยบายต่างๆ และรับฟังรายงานการปฏิบัติงานในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ณ ห้องประชุม VIDEO Conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑