การประเมิน ด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา ของผู้สมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประธานเปิดการประเมิน ด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา
ของผู้สมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมี ดร.ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมบัวมรกต โรงเรียนอนุบาลพะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑