ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาของคณะกรรมการประเมิน (Evaluation) ครั้งที่ ๑ (รอบ ๖ เดือน) ของนายขวัญชัย ดาสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) และนายหรินทร์​ อินสุขิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ

วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาของคณะกรรมการประเมิน (Evaluation) ครั้งที่ ๑ (รอบ ๖ เดือน)
ของนายขวัญชัย ดาสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) และนายหรินทร์​ อินสุขิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ โดยมี นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา ,
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ นายวีรกร มูลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา และนางดวงรัก ภู่พัด
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมินครั้งนี้
ณ โรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) และโรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑