ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ นายสุวัฒน์ โยปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ โดยมีนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในการประชุม
ในการนี้ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอรรถพร พรหมเผ่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจน
(เจนจันทรานุกูล) นางสาวสุภาวดี กันทะวี ครู และเด็กหญิงกัญญาพัชร รำไพ นักเรียน
โรงเรียนบ้านเจน (เจนจันทรานุกูล) ที่ได้รับรางวัลบุคลากรทางการเกษตรดีเด่น
และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ณ ห้องภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา