ข้าร่วมรับฟังการประเมินโรงเรียนจัดการเรียนรู้สหกรณ์โรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ โยปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมรับฟังการประเมินโรงเรียนจัดการเรียนรู้สหกรณ์โรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๗ และให้กำลังใจ นางสาวศิตา ศรีบุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง) คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง) ในการประเมินการจัดการเรียนรู้สหกรณ์โรงเรียนประจำปี ๒๕๖๗ โดยได้รับเกียรติจาก นายมาโนช ชลอวงษ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประธานอนุกรรมการ ในการประเมินครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑