คัดเลือก โรงเรียนต้นแบบลูกเสือสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ นายสุวัฒน์ โยปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ และคณะกรรมการการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบลูกเสือสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดำเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ จากเอกสารและจากสภาพจริง ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา