ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางาน หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนแม่ใจ

วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางาน หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนแม่ใจ ซึ่งมี นางสาวรุสนันท์ แก้วตา และ นางสาวอัญชลี โทกุล ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยาการในการประชุม ในการนี้ นายนรา สุยะเพี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศีถ้อย) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ต่อประธานในพิธี โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ กลุ่มโรงเรียนแม่ใจ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก กลุ่มโรงเรียนแม่ใจ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑