นิเทศ ติดตาม โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอ ของโรงเรียนอนุบาลภูกามยาว

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วย ดร.ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ นางสาวรุสนันท์ แก้วตา ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอ ของโรงเรียนอนุบาลภูกามยาว กลุ่มโรงเรียนภูกามยาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑