นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน และตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านแม่อิง

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วย ดร.ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน และตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านแม่อิง กลุ่มโรงเรียนภูกามยาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑