รประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านศาลา และโรงเรียนชุมชนตำบลสันป่าม่วง

วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ นายสุวัฒน์ โยปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง Coaching team ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมีนายสิทธิชัย ใจพรม ผู้ทรงคุณวุฒิ นายเสกสรร อ้ายสุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่า นางดวงรัก พู่ภัด ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางวันวิสาข์ วังชุมทอง ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมในการประเมินในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านศาลา และโรงเรียนชุมชนตำบลสันป่าม่วง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑