เปิดงานมหกรรมเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE “ร่องช้างมหานทีสร้างคนดีสู่สังคม” และเปิดห้องสมุดโรงเรียน “ฮ้องหลวงพญาปัญญา” โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง

วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE “ร่องช้างมหานทีสร้างคนดีสู่สังคม” และเปิดห้องสมุดโรงเรียน “ฮ้องหลวงพญาปัญญา” โดยมี ดร.ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ นางสาวธารารัตน์ อิ่นคำ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมในครั้งนี้ ซึ่งมีนายเกียรติยศ ยะมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ในการนี้ ได้มอบเกียรติบัตร ให้กับคณะครูและนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง กลุ่มโรงเรียนดอกคำใต้ ๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑