ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ และโรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ นายสุวัฒน์ โยปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง Coaching team ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมีนายสิทธิชัย ใจพรม ผู้ทรงคุณวุฒิ นายเสกสรร อ้ายสุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านางดวงรัก พู่ภัด ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางวันวิสาข์ วังชุมทอง ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมในการประเมินในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ และโรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) กลุ่มโรงเรียนแม่ใจ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑