ประชุมสร้างการรับรู้กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ ด้านการศึกษาและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาภาคเหนือ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันศุกร์ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ เข้าร่วมประชุมสร้างการรับรู้กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ ด้านการศึกษาและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาภาคเหนือ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM MEETING โดยได้รับเกียรติ จาก นายวรัท พฤกษาทวีกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ โดยมี นางรุ่งอรุณ เพช็รฎา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑