ประชุมชี้แจงสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันศุกร์ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดร. ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประธานเปิดการประชุมชี้แจงสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมี ดร.ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ นางภัทรภร รัตนชมภู ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ ศึกษานิเทศก์ทุกคน เพื่อชี้แจง และกำหนดแนวทางในการสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ผ่านระบบ video conference ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม video conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑