ประชุมคณะทำงานจัดทำแอปพลิเคชัน เพื่อใช้ในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันศุกร์ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ นายสุวัฒน์ โยปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประธานเปิดการประชุมคณะทำงานจัดทำแอปพลิเคชัน เพื่อใช้ในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ โดยมี นางจิรพรรณ จำรัส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายรัชชาพงษ์ ต่อมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมประถมนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑