ให้ความรู้ความปลอดภัยในสถานศึกษาและความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับกฎหมาย วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันพุธ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ นายสุวัฒน์ โยปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ให้ความรู้ความปลอดภัยในสถานศึกษาและความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับกฎหมาย วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มโรงเรียนภูกามยาว ณ โรงเรียนบ้านกาดถี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑