มอบเครื่องแบบนักเรียน ชุดลูกเสือ รองเท้าและถุงเท้า ให้กับนักเรียน โรงเรียนในสังกัด

วันศุกร์ ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ นายสุวัฒน์ โยปัญญา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วย
นางดวงรัก ภู่พัด ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ จำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่พริก โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า โรงเรียนตำบลสันป่าม่วง
และโรงเรียนบ้านศาลา โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง ๔ โรงเรียน เข้ารับมอบ
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑