ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

วันศุกร์ ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ โดยมีนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
เป็นประธานในพิธี และมอบรางวัล คุรุสดุดี ประปี ๒๕๖๗ ซึ่งมีข้าราชการในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ได้แก่ นางสาวมยุรี สมใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส เข้ารับรางวัล ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา