นิเทศติดตาม กำกับ ดูแลการจัดสอบและปฏิบัติงานของสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันเสาร์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วย นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา , นายสุวัฒน์ โยปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ นางภัทรภร รัตนชมพู ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
และคณะศึกษานิเทศก์ ได้ลงพื้นที่นิเทศติดตาม กำกับ ดูแลการจัดสอบและปฏิบัติงานของสนามสอบ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพะเยา โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ (ดอกคำใต้) โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)
และโรงเรียนอนุบาลภูกามยาว โดยแต่ละสนามสอบได้ดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานและสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย