ติดตาม เยี่ยมอาการบาดเจ็บของนักเรียนเด็กในสังกัดจากเหตุการณ์ ประสบอุบัติเหตุ

วันพฤหัสบดี ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ นายสุวัฒน์ โยปัญญา รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วยนางจิรพรรณ จำรัส
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตาม
เยี่ยมอาการบาดเจ็บของนักเรียนเด็กหญิงพิชญาภรณ์ สิงห์แก้ว (น้องสายป่าน) อายุ ๑๐ ปี
กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านเจน (เจนจันทรานุกุล) หลังจากเหตุการณ์
ประสบอุบัติเหตุหมู่ รถรับ – ส่งนักเรียน พร้อมให้กำลังใจ และได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา
ให้กับนักเรียนและครอบครัว จากกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบภัย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑