ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ กลั่นกรอง จัดลำดับความสำคัญ

วันศุกร์ ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมสึกษาพะเยา เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ กลั่นกรอง จัดลำดับความสำคัญ ความจำเป็นของโรงเรียนที่เสนอขอรับงบประมาณจากเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม VIDEO Conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

3