“พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

วันพฤหัสบดี ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้
นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗
เพื่อรับฟังนโยบาย จาก ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
ซึ่งหลังจากรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ได้ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย
เพื่อมอบนโยบายต่างๆ และรับฟังรายงานการปฏิบัติงานในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ณ ห้องประชุม VIDEO Conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑